GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsem povinná Vás informovat o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Já Petra Konečná, místo Boženy Němcové 745 Paskov 739 21, zpracovávám v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000SB., a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), osobní údaje.

Pokud jste mým klientem, objednáváte se a svěřujete nám své osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, email…) tímto souhlasíte s jejich zpracováním.

Zpracovatel

Petra Konečná B. Němcové 745 Paskov 73921 IČO 73909505

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. Čísle 731 703 311 nebo na e-mail

petul@petra-konecna.cz,Konecna0@seznam.cz 

 • jméno a příjmení
  telefonní číslo
  e-mailovou adresu
  zdravotní dotazník
  datum narození
   

Důvody a účel zpracování

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro podstoupení objednaní danných produktů a další zákonné plnění.

Abych mohla poskytovat nabízené služby – tzn. zpracovat Vaši objednávku , rezervovat termín konzultace, případně připomenout termín konzultace anebo s Vámi komunikovat, zpracovávám Vaše osobní údaje z důvodu nezbytného plnění smlouvy, podle čl.2.

Údaje můžu zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá k zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.

Účel zpracování

  - zajištění komunikace s Vámi
  - zajištění služeb a péče
  - zajištění Vaši informovanosti o nabídce zboží a služeb naší společnosti všemi dostupnými formami, zejména zasílání newsletterů, SMS   -    - zpráv, zveřejněním na webových stránkách
  - zajištění doručení zboží, poukazů na Vámi udanou adresu
  - účasti ve věrnostních programech.soutěžích ..

Předání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budu zpracovávat já Petra Konečná a to na nutnou míru pro plnění pracovních úkolů.

Údaje nebudou předány mimo území EU.

 

 

  Zabezpečení osobních údajů

Chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, které zamezují zneužití nebo poškození Vašich osobních údajů.

Uchovávání a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění služby a péči o klienta zpracovávám po dobu trvání služby, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ soudního nebo správního řízení.

Osobní údaje, které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu nezbytně nutnou a to na 5 let od poslední konzultace atd.

Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány.

 

Webové stránky

Cookies Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejněním by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Vaše práva a možnosti volby

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

  - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
     požadovat po nás informaci, jak Vaše osobní údaje zpracovávám
  - vyžádat si u mě přístup k těmto údajům tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
     právo být zapomenut – Máte právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro                účel pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominuli zákonný důvod jejich případné archivace
  - požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedu, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo                    oprávněnými zájmy správce
  - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údaj        v rozporu s tímto nařízením
  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřadu pro           ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

V případě, že mi Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné Vám požadovanou službu poskytnout, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro služby, které poskytuji.

Tento dokument může být aktualizován a měněn. Aktuální verzi naleznete na webové strance https://petra-konecna.cz//

KONTAKT                PETRA KONEČNÁ              TELEFON +420 731 703 311             E-MAIL:  Konecna0@seznam.cz

                                                                                                                                             email: petul@petra-konecna.cz